SHIMPO新一代的数字式频闪观测仪结构更简洁

SHIMPO新一代的数字式频闪观测仪结构更简洁,功能更齐全,携带列方便.

精度 ±0.1FPM:60.0-200.0FPM,±0.2FPM:200.1-3000.0FPM        相位移动 ±0.01%        显示更新时间 0.2秒         小数点显示可在第一位小数点设置         信号输出 是         其他功能 X1/2频闪,X2频闪,相位移动频闪,最大速度设置        IP63的防水功能        内置电池组和充电器